Politica de confidențialitate - Obezitate360

Politica de confidențialitate

Prelucrarea datelor cu caracter personal

Dragul nostru pacient!

Dorim sa va aducem la cunoștință că din data de 25 mai 2018 se aplică prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, denumit în continuare Regulament. Știm cât de importante sunt pentru tine protecția datelor tale cu caracter personal și asigurarea confidențialității acestora, în special, în domeniul medical, de aceea avem grijă să facem toate demersurile pentru protecția acestor date, și utilizarea în conformitate cu legislația în vigoare.

Date personale înseamnă orice date care pot conduce la identificarea unei persoane fizice, fie direct, fie prin corelare între acestea, ca de exemplu: nume, prenume, fotografie, vârstă, sex, naționalitate, etnie, adresă de domiciliu/reședință, adresă de e-mail, ocupație, venit, cont bancar, orientare politică, religie, semnătură, etc.

 • categorii speciale de date personale înseamnă categoriile de date referitoare la rasă, etnie, date privind starea de sănătate sau conexe activității operatorului în legătură cu pacienții, date despre viața sexuală, codul numeric personal sau un alt cod ori număr având o funcție de identificare cu aplicabilitate generală;
 • prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmiterea, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
 • persoană vizată înseamnă persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate, cu titlu de exemplu: pacienți, rude/însoțitori/împuterniciți ai pacienților;

Centrul de Diagnostic și Tratament Provita prelucrează datele dumneavoastră personale în scopuri legitime directe sau conexe activității de prestare a serviciilor medicale și pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce ne sunt impuse. Vă asigurăm că procesul de prelucrare a datelor se face într-o manieră responsabilă, luând în considerare viața privată a persoanei respective și respectarea legilor privind datele cu caracter personal și confidențialitatea.

 • Colectarea, înregistrarea, păstrarea, vizualizarea datelor în vederea încheierii și executării contractelor de prestări de servicii medicale;
 • Înregistrarea apelurilor telefonice pentru eficientizarea serviciilor medicale. Convorbirile prin apelarea numărului 0219432 pot fi înregistrate cu scopul asigurării calității. Apelanții sunt notificați că apelul este înregistrat. Prelucrarea datelor de către terți în vederea programărilor efectuate prin sistemul de Call Center;

Convorbirile prin apelarea numărului 0219432 pot fi înregistrate cu scopul asigurării calității. Apelanții sunt notificați că apelul este înregistrat. Prelucrarea datelor de către terți în vederea programărilor efectuate prin sistemul de Call Center;

 • Transmiterea datelor personale;
 • Analiza și transmiterea datelor cu caracter personal către terți, precum și către alte societăți, cu care se află în condiții contractuale, în vederea desfășurării activității prin interacționarea cu angajații, consultanții, contractorii și alte părți terțe salariate sau colaboratoare, furnizorii de prestări servicii, către asiguratori în vederea decontării medici/clinici partenere, spitale, autorități ale statului precum Casa de Asigurări de Sănătate (în vederea decontării serviciilor), Direcția de Sănătate Publică, etc.

Accesul la baze de date și fișiere ce conțin date personale este permis numai personalului autorizat.

Centrul de Diagnostic și Tratament Provita nu comercializează sau vinde date personale. În anumite situații, Centrul de Diagnostic și Tratament Provita poate fi obligat de autoritățile guvernamentale sau judiciare să dezvăluie anumite date personale, pentru investigații sau acțiuni în instanță. Centrul de Diagnostic și Tratament Provita poate furniza datele Dumneavoastră altor societăți cu care se află în relații contractuale, cum ar fi furnizori de servicii, asiguratori, etc., dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranța și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare.

Durata prelucrării datelor:

Stocarea datelor dumneavoastră personale se realizează pentru perioade limitate de timp conform prevederilor legale, în funcție de tipul documentului, de modul de arhivare (fizic sau electronic).

Legislația aplicabilă:

 • Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996,
 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
 • ORDIN nr. 1.706 din 2 octombrie 2007 privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de primire a urgențelor
 • Ordinul nr. 1.782 din 28 decembrie 2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi

De asemenea, acolo unde legislația în vigoare nu prevede termene imperative de stocare a datelor, datele sunt stocate până la retragerea consimțământului pacientului.

Transferul datelor către terți:

Cu societățile care ne sunt Furnizori există contracte semnate de prelucrare a datelor și/sau confidențialitate prin care se obligă să proceseze datele personale numai în conformitate cu scopurile contractate și să aplice măsuri tehnice și organizatorice de securitate adecvate.

Drepturile dumneavoastră în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal sunt:

Va informăm că aveți dreptul de a solicita accesul la datele personale stocate, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, precum și dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, precum și dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere, dacă considerați ca drepturile dvs. au fost nerespectate.

Dreptul de a accesa informațiile

Aveți dreptul de a solicita un raport al datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm.

Dreptul la rectificare

Dacă datele dumneavoastră personale sunt incorecte, aveți dreptul să ne cereți să le rectificăm. În cazul în care comunicăm terților date corectate ulterior, vom informa și terții respectivi în acest sens.

Dreptul de a vă opune prelucrării datelor

Puteți să vă opuneți primirii de mesaje comerciale personalizate din partea noastră. Nu puteți să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă avem obligația legală de a le prelucra dacă este necesar să încheiem un contract cu dumneavoastră.

Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a ne solicita să restricționăm utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care:

 • considerați că informațiile sunt inexacte;
 • prelucrăm datele în mod ilegal;

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul să ne solicitați să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal direct dumneavoastră sau unei alte companii. Aceasta se aplică în cazul datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm prin mijloace automate și cu consimțământul dumneavoastră sau pe baza unui contract încheiat cu dumneavoastră. În cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, vom transfera datele dumneavoastră cu caracter personal.

Dreptul la ștergere

Puteți să ne solicitați ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă:

 • datele nu mai sunt necesare în scopul pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea;
 • în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se realizează în mod ilegal, sau
 • o reglementare a Uniunii Europene sau a unui membru al Uniunii Europene impune ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Dreptul la reclamații

In cazul în care nu sunteți satisfăcut de modul în care au fost oferite serviciile noastre ne puteți scrie la adresa office@centrul-provita.ro .

Comunicările, interogările, solicitările de a exercita drepturi de informare (de exemplu, accesul la date) sau reclamațiile pot fi adresate în atenția ofițerului pentru protecția datelor, către adresa dpo@centrul-provita.ro sau în format scris către adresa din Strada Alexandrina, nr.20-22, sector 1, București.

In baza noastră de date, păstrăm informații, inclusiv detalii medicale, despre persoane care ne-au comunicat interesul de a participa la studiile clinice, astfel încât să putem să vă încadrăm într-un studiu clinic adecvat care ar putea fi inițiat.

Notificare și consimțământ

În momentul colectării datelor, Centrul de Diagnostic și Tratament Provita va informa persoanele într-o limbă clară și vizibilă cu privire la modul în care informațiile vor fi utilizate, dezvăluite și transferate; ce opțiuni au în legătură cu modul în care sunt gestionate datele acestora; drepturile de informare pe care le au în temeiul legislației privind confidențialitatea datelor și unde să se adreseze dacă au întrebări sau plângeri. Aceste informări privind confidențialitate sunt adaptate situațiilor specifice de colectare a datelor. Scopul acestei notificări este informarea într-un format transparent și inteligibil de către toate persoanele cu care societatea intră în contact, așa cum este prevăzut prin numeroase legi privind confidențialitatea datelor.

În multe situații, Centrul de Diagnostic și Tratament Provita va solicita consimțământul persoanelor fizice pentru a colecta, utiliza și dezvălui datele acestora în conformitate cu informarea relevantă privind confidențialitatea. Cu toate acestea, în anumite cazuri permise de lege, în special în cazul în care obținerea consimțământului implică un efort disproporționat, atunci când prelucrarea intenționată a datelor este în interesul legitim, iar riscurile de confidențialitate sunt scăzute, Centrul de Diagnostic și Tratament Provita va proceda la procesarea datelor personale fără consimțământ.